Regulamina Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dukli
przy Zespole Szkół
im. Armii Krajowej
w Jedliczu

na podstawie Statutu przyjętego przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu

§ 1

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, zwane dalej "Schroniskiem" jest całoroczną publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.

§ 2

1. Celem działalności Schroniska jest umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju zainteresowań i uzdolnień krajoznawczych z różnych form aktywnej turystyki i wypoczynku oraz kształtowania w społeczeństwie umiejętności spędzania czasu wolnego.
2. Zadaniem Schroniska jest:
1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku,
2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej,
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych,
4) opieka i wychowanie dzieci i młodzieży przebywających w Schronisku.
3. Swoje zadania Schronisko realizuje poprzez:
1) przyjmowanie do Schroniska różnych form śródrocznych wycieczek szkolnych oraz zimowego i wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
2) udzielanie tanich noclegów dla wędrujących rodzin oraz indywidualnych młodych turystów,
3) zorganizowanie ekspozycji krajoznawczej i prowadzenie biblioteczki krajoznawczo- turystycznej,
4) udzielanie gościom Schroniska potrzebnych informacji krajoznawczo-turystycznych oraz propozycji spędzania czasu wolnego podczas pobytu w Schronisku,
5) promowanie miejscowości i regionu,
6) zapewnienie bezpieczeństwa dla wszystkich gości w Schronisku.
4. Schronisko może udostępniać miejsca noclegowe innym osobom nie wymienionym powyżej za odpłatnością wg. cennika w ramach wolnych miejsc.


III. Organizacja Schroniska

§ 4

1. Schronisko jest placówką całoroczną posiadająca 40 miejsc noclegowych.
2. Doba w Schronisku trwa od godz. 17.00-10.00 dnia następnego.
3. Godziny przyjmowania osób w Schronisku: 17.00 do 21.00.
4. System rezerwacji miejsc noclegowych w Schronisku:
1) zespoły złożone z co najmniej 5 osób składają na 1 miesiąc przed przybyciem do Schroniska zamówienie, w których należy podać: imię i nazwisko kierownika zespołu oraz jego adres i telefon kontaktowy, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia,
2) po uzyskaniu zgody na proponowany termin, kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 20% należności:
a) w przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do Schroniska zespołu wycieczkowego, wychowawca Schroniska może zamówienie anulować,
b) zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nieskorzystania ze Schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez wychowawcę Schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez Schronisko kosztów;
3) turyści w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka,
4) młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat przyjmowana jest do Schroniska za okazaniem zamówienia podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. W Schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
6. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione w placówce przez osoby korzystające z noclegów.
7. W Schronisku mogą być organizowane także: kolonie, półkolonie, obozy oraz śródroczne pobyty edukacyjne.

§ 5

Kwaterowanie dzieci i młodzieży w placówce prowadzone jest w pomieszczeniach noclegowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych kwaterowani są wspólnie ze swoimi wychowankami.

IV. Prawa i obowiązki gości Schroniska

§ 7

1. Osoby korzystające ze Schroniska maja prawo do:
1) korzystania ze wszystkich pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Schroniska na zasadach określonych w regulaminie Schroniska,
2) bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
3) otrzymania pełnej informacji krajoznawczej i turystycznej o miejscowoąci i regionie,
4) otrzymania noclegu i innych ąwiadczeń zgodnie z cennikiem opłat Schroniska,
5) otrzymania szczegółowych informacji dotyczących wymagań określonych dla Schroniska całorocznego,
6) zgłaszania skarg i wniosków do wychowawcy Schroniska osobiście lub za pośrednictwem książki zażaleń oraz otrzymywania wyjaśnień.
2. Osoby korzystaj±ce ze Schroniska mają obowiązek:
1) kulturalnego zachowania,
2) przestrzegania zasad wzajemnego zrozumienia, tolerancji oraz uszanowania potrzeb innych osób korzystających ze Schroniska,
3) korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) przestrzegania instrukcji p-poż i bhp,
5) bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 do godz. 6.00,
6) pozostawiania informacji w Schronisku o planowanych wycieczkach górskich oraz przewidywanym terminie powrotu,
7) dbania o czystość ład i porządek w pomieszczeniach Schroniska.


§ 8

Korzystający ze Schroniska w przypadku naruszenia praw dziecka uprawniony jest do złożenia skargi bezpośrednio do:
1) Zarządu Powiatu Krośnieńskiego reprezentującego organ prowadzący placówkę
2) Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie,
3) Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.